Zaburzenia osobowości

To grupa zaburzeń psychicznych, w których na pierwszym planie widoczny jest przewlekle trwający wzorzec patologicznych zachowań i/lub przeżywania, manifestujący się w zakresie: poznawczym, afektywnym, interpersonalnym i kontroli impulsów. Stabilność tych wzorców dotyczy większości życia osób z zaburzeniami osobowości i powoduje sztywność zachowań prowadząc do pogorszenia funkcjonowania.

PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI

Dominujący brak zaufania i podejrzliwość wobec innych, tak, że motywy ich postępowania są oceniane jako wrogie. Metafora- „Nie ufaj nikomu”. Osoby z osobowością paranoiczną często muszą być czujne, żeby (jak wydaje się tylko im) nie zostać wykorzystanym czy zranionym, również w relacjach rodzinnych. Mają nawracające, nieuzasadnione podejrzenia, dotyczące wierności współmałżonka. Poświęcają dużo czasu nazastanawianie się czy mogą ufać swoim znajomym albo współpracownikom, co często powodujesytuacje konfliktowe w pracy.

SCHIZOIDALNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI

Wzorzec zachowań zdominowany oderwaniem od relacji międzyludzkich i ograniczonym wyrażaniem emocji w kontaktach interpersonalnych; początek w wieku młodzieńczym. Metafora: „Możesz pukać, ale nikogo nie zastaniesz.” Główny problemem osób z tym zburzeniem osobowości jest dramatyczne ograniczenie kontaktów interpersonalnych, które są zwykle ograniczone do rodziny. Jeśli nawet osoby z tym zaburzeniem osobowości utrzymują pozarodzinne kontakty interpersonalne to są one dla nich głęboko niesatysfakcjonujące i oparte na chłodzie emocjonalnym, przy obojętnością równo na pochwały, jak i na krytykę.

OSOBOWOŚĆ POGRANICZNA (TYPU BORDERLINE)

Wzorzec zachowań zdominowany niestabilnością w relacjach interpersonalnych, ocenie osoby własnej i afektach oraz zaznaczona wybuchowość; początek w wieku młodzieńczym. Metafora: „Bardzo będę zła, jeśli spróbujesz mnie opuścić.” Osoby te podejmują szalone wysiłki, żeby uniknąć prawdziwego albo wyobrażonego opuszczenia – ich zdolności do radzenia sobie w samotności są znikome, podobnie zresztą jak ich umiejętności do radzenia sobie w bliskich i długotrwałych związkach z innymi ludźmi co nadaje ich życiu elementy chaosu i „kruchości” zarazem. Ich wzorcem relacji interpersonalnych jest intensywność, aż do zranienia (zarówno siebie jak i partnera) z wahaniem pomiędzy ekstremami idealizacji i wzgardzenia. Podobnie obraz samego siebie jest trwale niestabilny, a buntowniczość wobec siebie i innych jest trwale zbliżona do buntowniczości typowej dla adolescentów. Zarówno emocjonalnie, jak i w warstwie zachowań osoby typu borderline charakteryzują się impulsywnością w przynajmniej dwu obszarach, w których potencjalnie może dojść do samouszkodzenia (np. wydawanie pieniędzy, seks, odurzanie się, niebezpieczna jazda, objadanie się). Impulsywność ta objawia się zachowaniami typu samouszkodzenia czy próby samobójcze.

OSOBOWOŚĆ NARCYSTYCZNA

Wzorzec zachowań zdominowany nastawieniem wielkościowym (w wyobraźni lub na jawie), potrzebą bycia podziwianym, brakiem empatii; początek w wieku młodzieńczym. Metafora: „Mój rozkaz jest twoim życzeniem.” Osoby z narcystycznym zaburzeniem o sobowości mają zawyżone poczucie własnej wartości (np. wyolbrzymiają osiągnięcia i talenty, oczekują, że będą traktowane jako osoby wyjątkowe) uważając się z osoby uprzywilejowane. Z tego powodu ciągle oczekują podziwu od innych. Są one jednocześnie jest zaabsorbowane fantazjowaniem o swoich nieograniczonych sukcesach, władzy, pięknie czy idealnej miłości. Te wielkościowe wyobrażenia powodują to, że osoba z narcystycznym zaburzeniem osobowości jest przekonana, że skoro jest wyjątkowa może zostać zrozumiana tylko przez osobę szczególną albo wysoko postawioną, i z takimi tylko powinna współpracować. Te przekonania dramatycznie kontrastują z ich brakiem empatii i tendencją do wykorzystywania ludzi do własnych celów a także zazdrością w odniesieniu do osiągnięć innych osób, a także arogancją w odniesieniu do innych osób.

OSOBOWOŚĆ HISTRIONICZNA

Wzorzec zachowań zdominowany przesadnym wyrazem emocjonalnym i staraniami o zwrócenie na siebie uwagi; początek w wieku młodzieńczym. Metafora: „Skoncentruj na mnie całą swoją uwagę.” Osoby te źle się czują, kiedy nie są w centrum zainteresowania, a kontakty z innymi często charakteryzują się niestosownym zachowaniem uwodzicielskim lub seksualnie prowokacyjnym. Ich uczuciowość można określić jako płytką lub chwiejną. Ich kontakty z innymi ludźmi i komunikacja z nimi wiąże się z dramatyzowaniem , teatralnością i przesadnym wyrazem emocjonalnym, a także ze sposobem mówienia, który jest jednocześnie barwny i niekonkretny

OSOBOWOŚĆ ZALEŻNA

dominująca i przesadna potrzeba opieki, która prowadzi do zachowań nacechowanych uległością i lgnięciem oraz strachem przed opuszczeniem; początek w wieku młodzieńczym. Metafora: „Chroń mnie i opiekuj się mną” Osoby te mają trudności w podejmowaniu codziennych decyzji bez dużej porcji porad i zapewnień od innych i dlatego potrzebują by inni przyjęli odpowiedzialność za większość ważnych kwestii w jego(jej) życiu. Dlatego mają trudności w wyrażaniu odmiennego zdania od innych ze strachu przed utratą wsparcia czy aprobaty. Dlatego również dokonują nadmiernych wysiłków, żeby otrzymać opiekę i wsparcie od ludzi, do tego stopnia, że zgłaszają się do nieprzyjemnych zadań, a jednocześnie odczuwają dyskomfort lub bezradność, kiedy przebywają sami, z powodu wyolbrzymionej obawy, że nie są w stanie zatroszczyć się o siebie. Myślenie tych osób jest zdominowane przez obawy, że będą musieli dbać o siebie.

OSOBOWOŚĆ UNIKOWA

wzorzec zachowań zdominowany przejawami społecznych zahamowań, poczuciem nie przystawania i nadwrażliwością na negatywną ocenę; początek w wieku młodzieńczym. Metafora: „Chcę, żebyś mnie polubił, ale wiem, że mnie nienawidzisz.” Osoby z tym zaburzeniem osobowości unikają zajęć związanych z pracą, które wiążą się z intensywnymi kontaktami interpersonalnymi z powodu obawy przed krytyką, dezaprobatą czy odrzuceniem. Nie chcą wchodzić w bliższe związki z ludźmi , o ile nie mają pewności, że zostaną zaakceptowani(a zwykle zakładają, że nie będą zaakceptowani). W związku z tymi cechami okazują powściągliwość w bliskich związkach z ludźmi z obawy przed zawstydzeniem czy wyśmianiem, a także są pochłonięci nastawieniem o byciu skrytykowanym lub odrzuconym w sytuacjach towarzyskich. Ich samoocena jest wybitnie negatywna i oparta na postrzeganiu siebie jako społecznie nieporadnego, nieatrakcyjnego jako osoba, czy gorszego od innych.

OSOBOWOŚĆ ANANKASTYCZNA

wzorzec zachowań zdominowany dbałością o porządek, perfekcjonizmem, kontrolą umysłową i w kontaktach interpersonalnych, kosztem elastyczności, otwartości i efektywności; początek w wieku młodzieńczym. Metafora- „Po prostu nie chcę popełnić błędu. Perfekcjonizm w myśleniu u osób z anankastyczną osobowością powoduje, że są one pochłonięte przez szczegóły, zasady, listy, porządek, zorganizowanie, harmonogramy, do tego stopnia, że główny cel ulega zatraceniu. Są to osoby ponad miarę oddane pracy i wydajności – aż do rezygnowania z wypoczynku i przyjaźni, nadmiernie sumienne, skrupulatne i nieelastyczne w kwestiach dotyczących moralności, etyki czy innych wartości. Niechętnie przekazują wykonanie jakiejś czynności komuś innemu, o ile tamten nie zgodzi się wykonać wszystko dokładnie wg jego wskazówek, a także nie są w stanie wyrzucić zużytych lub bezwartościowych przedmioty, nawet kiedy nie mają one żadnej wartości pamiątkowej. Są one skąpe a pieniądze traktują jako coś co należy gromadzić na wypadek jakiejś katastrofy, której oczekują. Przez innych są traktowane i oceniane jako sztywne i uparte

Scroll to Top