Niepełnosprawności

Jak pomagać osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym

POLSKI JĘZYK MIGOWY to zupełnie inny język niż polski mówiony, charakteryzuje się on zupełnie inną składnią. Czytanie z ruchu warg jest dla osób niesłyszących bardzo trudne, jeśli ich pierwszym językiem jest język migowy, gdyż większość dźwięków powstaje wewnątrz jamy ustnej – trudno jest czytać z ruchu warg w drugim języku.

Jak pomagać osobom niewidomym lub niedowidzącym

Ślepota to całkowite lub znaczne zaburzenie widzenia. Ślepota może być spowodowana wadami oka lub chorobami i uszkodzeniami natury neurologicznej lub mechanicznej. Zaburzenie to może mieć charakter nabyty (np. w wyniku uszkodzenia oczu) lub wrodzony (jako niedorozwój oka będącego narządem wzroku).

Czym jest dysfunkcja wzroku?

Ludzie widzący odbierają 80% informacji w oparciu o wzrok. Osoba niewidząca musi znać techniki alternatywne w poznawaniu świata, oparte nie na wzroku a słuchu i dotyku. Zarówno dzieci niewidome jak i niewidome z resztkami wzroku w celu dokładnego poznania kierują się dotykiem

Czym jest głuchota?

Głuchota (utrata słuchu), bez względu na to czy jest nagła, czy stopniowa, zawsze powinna skłonić do jak najszybszej wizyty u lekarza. Niektóre przyczyny głuchoty to poważne schorzenia, takie jak, np. nowotwór czy stwardnienie rozsiane, które mogą doprowadzić do nieodwracalnej utraty słuchu. Sprawdź, jakie są przyczyny głuchoty.

Rehabilitacja słuchu

Rehabilitacją słuchu nazywamy wszelkie działania obejmujące diagnostykę i szeroko pojętą terapię chorób uszu, dotyczące chorych po urazowej utracie słuchu, po wszczepieniu implantu ślimakowego oraz niedosłyszących starszych osób. Zagadnienie rehabilitacji słuchu w sposób szczególny dotyczy dzieci.

Niepełnosprawność ruchowa

Niepełnosprawność ruchowa powoduje ograniczenie w poruszaniu się i funkcjonowaniu. Światowa Organizacja Zdrowia wyróżnia takie rodzaje niepełnosprawności, jak: uszkodzenia w strukturze ruchu, zaburzenia czynności motorycznych oraz deformacje narządów ruchu.

Rodzaje niepełnosprawności

Definicja niepełnosprawności jest bardzo płynna i nie daje się jasno sprecyzować. W życiu każdego człowieka pojawiają się momenty mniejszych lub większych możliwości czy też ograniczeń fizycznych. To, co obecnie jest dla nas łatwo dostępne, za kilka lat może być barierą nie do pokonania.