Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/3040;jsessionid=FE175E0EFC567B29A2DD1A0162996710