Kodeks postępowania etycznego

Zasady ogólne
§ 1
Kodeks Etyki osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu YAVA lub w placówkach prowadzonych/nadzorowanych przez Stowarzyszenie YAVA zwany dalej „Kodeksem Etyki” wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać zatrudnieni na stanowisku asystenta/trenera pracy/ fizjoterapeuty/ dyspozytora/trenera/pedagog/psycholog w związku z wykonywaniem swoich obowiązków oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.
§ 2
Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne są stosowane przez osoby zatrudnione oraz wolontariuszy podczas wykonywania przez nich codziennych obowiązków.
§ 3
Osoba zatrudniona składa oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po zawarciu umowy, również umowy o świadczenia wolontaryjne.
Zasady szczegółowe

§ 4

 1. Osoba zatrudniona działa zgodnie z zasadą praworządności, stosuje procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznej jednostki. Brak możliwości wykonania czynności, które w opinii danej osoby naruszają porządek prawny, dana osoba zgłasza właściwej osobie w Stowarzyszeniu.
 2. Osoba zatrudniona i wolontariusz zwraca uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów klienta/uczestnika posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 3. Osoba zatrudniona i wolontariusz wykorzystuje informacje uzyskane w wyniku prowadzonych czynności wyłącznie do celów służbowych. Ponadto zachowuje dyskrecję i nie udziela żadnych informacji dotyczących osoby, z którą pracuje z wyjątkiem sytuacji działania na jej wyraźne polecenie lub sytuacji uzasadnionych zagrożeniem zdrowia, życia lub majątku tej osoby.

§ 5

 1. W pracy przy podejmowaniu decyzji osoba zatrudniona lub świadcząca usługi wolontaryjne zapewnia przestrzeganie zasady równego traktowania. Pojedyncze osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji są traktowane w porównywalny sposób.
 2. Osoba zatrudniona i wolontariusz realizują zadania z dbałością o równe traktowanie wszystkich Uczestników, z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 3. W przypadku różnic w traktowaniu osoba zatrudniona zapewnia, aby to nierówne traktowanie było usprawiedliwione obiektywnymi, istotnymi właściwościami danej sprawy. Osoba zatrudniona powinna powstrzymać się od wszelkiego nieusprawiedliwionego i nierównego traktowania pojedynczych osób ze względu na ich stopień i rodzaj niepełnosprawności, cechy genetyczne, narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne przekonania, przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, urodzenie, wiek lub preferencje seksualne.

§ 6

 1. W toku podejmowania decyzji osoba zatrudniona zapewnia, że przyjęte działania są współmierne do obranego celu – kompensują braki wynikające z niepełnosprawności lub niesamodzielności klientów objętych wsparciem.
 2. Osoba zatrudniona unika ograniczania praw innych osób oraz nakładania na nich obciążeń, jeżeli ograniczenia te lub obciążenia były niewspółmierne do celów prowadzonych działań.
 3. W toku podejmowania decyzji osoba zatrudniona zwraca uwagę na stosowane wyważenie spraw osób prywatnych i ogólnego interesu publicznego.

§ 7

 1. Zadania osoby zatrudnionej/wolontariusza polegają w szczególności na pomocy w:
  1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
 2. Osoba zatrudniona/wolontariusz wykonuje zadania w zakresie wskazanym w ust. 1 zgodnie z posiadanym wykształceniem, kwalifikacjami, umiejętnościami, możliwościami (fizycznymi i innymi) i predyspozycjami.
 3. Osoba zatrudniona/wolontariusz może odmówić wykonania usługi/usług jeżeli nie posiada odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji, umiejętności, możliwości, czy predyspozycji. Może również odmówić wykonania usługi/usług jeżeli mogłoby to narazić jego lub klienta/uczestnika na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
 4. Z posiadanych uprawnień (zakres czynności) osoba zatrudniona może korzystać wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone.
 5. Osoba zatrudniona nie powinna korzystać z uprawnień dla osiągania celów, dla których brak jest podstawy prawnej oraz które nie mogą być uzasadnione interesem klienta/uczestnika lub publicznym.

§ 8

 1. Osoba zatrudniona działa bezstronnie i niezależnie oraz powstrzymuje się od wszelkich arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację klientów/uczestników oraz od wszelkich form faworyzowania, bez względu na motywy takiego postępowania.
 2. Na postępowanie osób nie może mieć wpływu interes osobisty lub rodzinny, ani też presja polityczna. Osoba zatrudniona nie może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, w której ona lub bliski członek jej rodziny miałby jakikolwiek interes finansowy.

§ 9

 1. W toku podejmowania decyzji osoba zatrudniona uwzględnia wszystkie istotne czynniki i przypisuje każdemu z nich należne mu znaczenie, nie uwzględnia okoliczności niezwiązanych z daną sprawą.
 2. Osoba zatrudniona wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedze i doświadczenie.

§ 10

 1. Osoba zatrudniona działa bezstronnie, uczciwie i rozsądnie.

§ 11

 1. W swoich kontaktach z klientami oraz z współpracownikami osoba zatrudniona zachowuje się właściwie i uprzejmie. Stara się być możliwie jak najbardziej pomocna i udziela odpowiedzi na skierowane do niej pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie.
 2. Jeżeli osoba zatrudniona nie jest właściwa w danej sprawie kieruje ją do właściwego pracownika.
 3. W przypadku popełnienia błędu naruszającego prawa lub interes pojedynczej osoby osoba zatrudniona stara się skorygować negatywne skutki popełnionego przez siebie błędu w jak najwłaściwszy sposób.

§ 12

 1. Osoba zatrudniona nie unika podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji.
 2. Relacje służbowe opierają się na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą.
 3. Osoba zatrudniona zachowuje się godnie w miejscu pracy i po za nim, a swoją postawą nie powoduje obniżenia autorytetu i wiarygodności.

§ 13

 1. Osoba zatrudniona/wolontariusz po wcześniejszej konsultacji z może przerwać realizację wsparcia jeżeli:
  a) zastana sytuacja bądź wykonanie danego zadania zagraża jej zdrowiu lub życiu klienta/uczestnika lub osób trzecich,
  b) agresja lub oczekiwania odbiorcy usługi nie pozwalają na kontynuowanie usługi,
  c) zachodzi podejrzenie, że działania podejmowane przez klienta zmierzają do łamania prawa,
  d) pomoc i potrzeby klienta zostają zabezpieczone przez inne służby.
 2. Osoba zatrudniona i wolontariusz ma prawo odmówić wykonania czynności medycznych, do których nie ma uprawnień. Ma prawo odmówić również dźwigania zakupów i/lub przedmiotów o wadze przekraczającej 5kg lub czynności, które nie zostały wcześniej zasygnalizowane przez klienta i na wykonywanie których dana osoba nie wyraziła zgody.

§ 14

 1. Osoba zatrudniona zobowiązana jest przestrzegać Kodeksu Etyki i kierować się jego zasadami.
 2. Osoba zatrudniona ponosi odpowiedzialność porządkową oraz dyscyplinarną za naruszenie Kodeksu Etyki.
 3. Osoba zatrudniona zobowiązana jest o każdym fakcie naruszenia zasad etycznych obowiązujących na stanowisku pracy poinformować przełożonego.
Scroll to Top